• HOME
  • > PRIVACY POLICY

Disclaimer

Hoewel FMT b.v. haar uiterste best doet om de hier verstrekte informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid voor de juistheid daarvan.

 

Alle informatie op de website www.fmtbv.nl heeft een informatief karakter. FMT b.v. en/of aan haar gelieerde partijen en personen garanderen niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie die beschikbaar is op of via deze website. Alle informatie wordt beschikbaar gesteld 'zoals deze is' en zonder verdere garantie.

 

FMT b.v. en/of aan haar gelieerde partijen en personen accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het functioneren van deze website. Iedere vorm van beslissing, besluitvorming, actie of handeling die gebaseerd is op de inhoud van de websites of die verricht wordt door middel van deze website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

 

Alle rechten zijn voorbehouden aan FMT b.v. of aan de door haar daartoe aangewezen of gecontracteerde partijen of personen. De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(-n). Het is bezoekers van deze website niet toegestaan informatie en materialen op deze website, dan wel afgeleide werken daarvan, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te versturen of aan te wenden voor publieke en commerciële doeleinden.